Nguyễn Đức Lợi

Giám đốc
Trung tâm Y tế huyện Phong Điền